Nominacja do "Eventu roku" w kategorii "Integracja" wg kapituły branży eventowej MP Power Awards


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
FIRMOWY RAJD ROWEROWY 2023

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.2. Postanowienia wstępne

1.3. Cel serwisu

1.4. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Serwisu

II. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja Użytkownika

2.2. Rejestracja Uczestnika

2.3. Opłata startowa

2.4 Zwroty

III. PAKIETY

3.1. Starter

3.2. Reklamacje

IV. SERWIS INTERNETOWY

4.1. Zobowiązania Uczestnika

4.2. Zablokowanie dostępu do Serwisu

4.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu

4.4. Prawa własności intelektualnej

4.5. Odpowiedzialność

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zastrzeżenia prawne

5.2. Uwagi, komentarze i reklamacje

5.3. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

 1. Firmowy Rajd Rowerowy – to wydarzenie polegające na realizacji zadań przez Uczestników z danej Drużyny w ramach rowerowej gry miejskiej, realizowanej w dniach 9.09.2023 r. we Wrocławiu, 16.09.2023 r. w Warszawie i 23.09.2023 r. w Poznaniu, na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Firmowego Rajdu Rowerowego 2023;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

 3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://www.rajdrowerowy.pl/ ;

 4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego rajdrowerowy.pl”  dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://www.rajdrowerowy.pl/ ;

 5. Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2023 – oznacza Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2023 dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://rajdrowerowy.pl/;

 6. Serwis – oznacza Serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem https://rajdrowerowy.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Serwisu;

 7. Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji;

 8. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Firmowym Rajdzie Rowerowym;

 9. Administrator – oznacza Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083;

 10. Usługi rejestracyjne – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji;

 11. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;

 12. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Firmowego Rajdu Rowerowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym i zaakceptowała Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2023;

 13. Drużyna – oznacza drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 4 Uczestników;

 14. Konto – oznacza założony przez Użytkownika profil w Serwisie;

 15. Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

1.2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

1.3. Cel serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Firmowego Rajdu Rowerowego oraz po założeniu Konta w Serwisie, zgłoszenie Drużyn do udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym.

1.4. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.

 2. Dostęp do części zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne, umożliwiającej zgłaszanie Drużyn do udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.

 3. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  – urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  – włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej,
  – włączonej obsługi okien wyskakujących.

 4. Administrator zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do części informacyjnej zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.

 5. Administrator wdrożył w Serwisie rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych. Wszelka komunikacja z Serwisem odbywa się za pomocą szyfrowanego łącza.

II. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie,  po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto”.

 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza „Utwórz konto” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 3. Następujące dane są niezbędne dla udzielenia dostępu do Usług rejestracyjnych:
  – Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Firmy;
  – Adres e-mail.

 4. Użytkownik wprowadzający powyższe dane i dokonując rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do ich podania w imieniu Firmy, w tym wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie logo/znaku towarowego lub innego oznaczenia Firmy, jako Uczestnika Firmowego Rajdu Rowerowego w Serwisie na okres do dnia 31.12.2023 r.

 5. Użytkownik ustala e-mail i hasło niezbędne w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne.

 6. W celu potwierdzenia rejestracji na adres e-mail podany przez Użytkownika przesyłany jest link aktywacyjny. Kliknięcie na link aktywuje konto i umożliwia zalogowanie do Usług rejestracyjnych.

 7. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia w jej imieniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług rejestracyjnych, jak również do dokonania zgłoszenia Drużyn i Uczestników Firmowego Rajdu Rowerowego przez daną Firmę i potwierdzając rejestrację potwierdza posiadanie takiego umocowania.

 8. Użycie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika i korzystania z Usług rejestracyjnych.

 9. Z konta danego Użytkownika może korzystać tylko ten Użytkownik. Nie wolno Użytkownikowi udostępniać swojego konta innym osobom, w tym innym Użytkownikom. W razie, gdyby Użytkownik miał podejrzenie, że ktoś mógł uzyskać jego login lub hasło to powinien je natychmiast zmienić.

 10. Konto w Serwisie zakładane jest na czas określony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do dnia 30 listopada 2023 roku.

 11. Użytkownik może usunąć swoje konto w Serwisie i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, przy czym usunięcie konta skutkować będzie utratą możliwości korzystania z Usług rejestracyjnych. W przypadku, gdy usunięcie konta nastąpi przed podaniem danych Uczestników, uniemożliwi to udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym. W takim przypadku Administrator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej kwoty wpisowego na Firmowy Rajd Rowerowy.

 12. Użytkownik, będący osobą, o której mowa w punkcie 4.5 ust. 5 Regulaminu może odstąpić od umowy zawartej z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, ze skutkiem, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

2.2. Rejestracja Uczestnika

 1. Rejestracja Drużyn oraz Uczestników dokonywana jest w imieniu Firmy przez Użytkownika. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolną liczba Drużyn.

 2. W panelu Użytkownika w ramach Usług rejestracyjnych Użytkownik dokonuje rejestracji Drużyn wskazując co najmniej nazwę Firmy, adres jej siedziby i numer NIP oraz Drużyny. Nie jest konieczne podanie wszystkich Uczestników w danej Drużynie bezpośrednio przy jej rejestracji. Terminy uzupełnienia danych Uczestników dla  zakupionych pakietów Starter zostały opisane w  pkt 3.1 ust. 4.

 3. Rejestracja Drużyn w ramach pakietów Starter możliwa jest do dnia 09.09.2023 r. dla Wrocławia, dnia 16.09.2023 r. dla Warszawy i do dnia 23.09.2023 r. dla Poznania lub do wyczerpania ilości 2500 zakupionych miejsc dla Wrocławia, 1200 zakupionych miejsc dla Warszawy oraz 600 zakupionych miejsc dla Poznania za pośrednictwem Usług rejestracyjnych;  

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zwiększania ilości poszczególnych pakietów na kolejny dzień w przypadku większego zainteresowania niż przewidywane.

 5. O ilości aktualnie zarejestrowanych Uczestników informować będzie zamieszczony w Serwisie licznik (na stronie głównej). Licznik wskazuje liczbę zarejestrowanych Uczestników, a nie Drużyn.

 6. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data i godzina rejestracji Drużyny w Serwisie.

 7. Dane Uczestników wprowadzane są przez Użytkownika w imieniu Firmy w Serwisie. Wprowadzając dane Uczestników Użytkownik potwierdza, że jest w tym zakresie prawidłowo umocowany do działania.

 8. Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane dla każdego z Uczestników: imię, nazwisko, adres mailowy, płeć. Użytkownik oświadcza, że jest do tego uprawniony, a dane są aktualne. Użytkownik rejestrujący Drużynę w imieniu Firmy tym samym akceptuje zgodę na przetwarzanie danych adresów mailowych każdego z Uczestników w celu komunikacji organizatorów z Uczestnikami i przekazywania im najważniejszych informacji marketingowych oraz szczegółów dotyczących wydarzenia.

 9. Użytkownik ma obowiązek uzupełnienia danych Uczestników w Serwisie do dnia 09.09.2023 r. dla Wrocławia, dnia 16.09.2023 r. dla Warszawy i do dnia 23.09.2023 r. dla Poznania. Po tym terminie zmiana danych poprzez Serwis nie będzie możliwa.

 10. Użytkownik w ramach Serwisu może dodać lub zmienić dane Uczestników lub zarejestrować kolejne Drużyny. Nie ma możliwości zmniejszenia ilości zarejestrowanych Drużyn.

 11. W wyniku rejestracji Drużyny przez Użytkownika jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy w ciągu 72 godzin od momentu dokonania zakupu. Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Opłata za Drużyny zapisane z danej Firmy w jednym dniu będzie zsumowana na jednej fakturze.

 12. Użytkownikowi, o którym mowa w punkcie 4.5 ust. 5 nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jaką zawiera zgłaszając Drużynę do Firmowego Rajdu Rowerowego, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 13. Dokonując zgłoszenia Drużyny, nawet bez wskazania danych Uczestników, Firma zobowiązuje się uiścić opłatę startową w wysokości określonej w ust. 1 pkt. 2.3., nawet jeśli ostatecznie Drużyna nie weźmie udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym.

2.3. Opłata startowa

 1. Zgłoszenie Drużyny podlega jednorazowej opłacie startowej. Opłaty za udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym wynoszą odpowiednio:
  – Starter EARLY 756 zł netto/Drużyna (979,08 zł brutto/Drużyna) do 30 grudnia lub wyczerpania zapasów;
  – Starter REGULAR 996 zł netto/Drużyna (1225,08 zł brutto/Drużyna) do 31 lipca 2023 lub wyczerpania zapasów;
  – Starter LAST 1196 zł netto/Drużyna (1471,08 zł brutto/Drużyna) do dnia 09.09.2023 r. dla Wrocławia, dnia 16.09.2023 r. dla Warszawy i do dnia 23.09.2023 r. dla Poznania lub wyczerpania zapasów;

 2. Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podany na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku faktury niestandardowej termin płatności jest zależny od ustaleń pomiędzy Administratorem i Firmą.

 3. Administrator będzie akceptował wyłącznie wpłaty w formie przelewu bankowego.

 4. Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.

 5. W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 72 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.

 6. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej Firmy. W ramach Firmy Użytkownik może zamienić Uczestników w ramach poszczególnych Drużyn oraz zmienić nazwę Drużyny najpóźniej do 05.09.2023 r. do godz. 15:59 dla Wrocławia,  12.09.2023 r. do godz. 15:59 dla Warszawy oraz 19.09.2023 r. dla Poznania.

 7. Starter przekazywany będzie zarówno drogą mailową na adres wskazany w formularzu na koncie Użytkownika, jak i stacjonarnie, w dniu wydarzenia. O sposobie wysyłki decyduje Organizator i wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące startu wydarzenia Użytkownik otrzyma drogą mailową najpóźniej na 2 tygodnie przed wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia Pakietu.

 8. W przypadku zmiany daty lub miejsca Firmowego Rajdu Rowerowego, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się, organizacji wydarzeń lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Administratora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Administrator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym w innym, wyznaczonym przez Administrator terminie.

2.4. Zwroty

 1. Firma ma prawo zrezygnować z udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym Firma złożyła zamówienie, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni roboczych przed datą wydarzenia, na który dokonano zapisu. Firmie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083 o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@rajdrowerowy.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. 

 3. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek, z którego został dokonany zakup.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Firmy. Firma nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

III. PAKIETY

3.1. Starter

 1. Ilość Starterów jest ograniczona. Limit Starter to
  – Wrocław 625 Drużyn (2500 Uczestników)
  – Warszawa 300 Drużyn (1200 Uczestników)
  – Poznań 150 drużyn (600 uczestników)

 2. Pakiety będą dostępne dla Drużyn zarejestrowanych do dnia 31.08.2023 r. do godz. 15:59 dla Wrocławia, Warszawy i Poznania, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia FRRuuu Starter, o ile dostępny limit nie zostanie wyczerpany we wcześniejszym terminie.

 3. Starter umożliwia dostęp do aplikacji dla Drużyny,  z wykorzystaniem której w dniach 9.09.2023 r. we Wrocławiu, 16.09.2023 r. w Warszawie i 23.09.2023 w Poznaniu odbędzie się Firmowy Rajd Rowerowy.

3.2. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Starter lub dodatkowymi produktami należy zgłosić do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Pakietu.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

 3. Reklamację należy zgłaszać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@rajdrowerowy.pl oraz uzupełnienie otrzymanego tą drogą komunikacji formularza.

IV. SERWIS

4.1. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym i formularzach zgłoszeniowych do Firmowego Rajdu Rowerowego.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestników.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich.

4.2. Zablokowanie dostępu do serwisu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług rejestracyjnych w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  – podania nieprawdziwych danych osobowych – własnych lub Uczestnika;
  – udostępnienia indywidualnego loginu lub hasła osobom trzecim;
  – naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.

 2. Zablokowanie dostępu do części Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu

 1. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

4.4. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.

 2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
  – wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych,
  – modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

4.5. Odpowiedzialność

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych z poniższymi zmianami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.

 4. Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła niezbędnych do skorzystania z Usług rejestracyjnych przez Użytkownika.

 5. Ograniczenia odpowiedzialności wskazane w ust. 3 powyżej nie znajdą zastosowania do Użytkownika – osoby fizycznej korzystającej z Serwisu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Regulaminu wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zastrzeżenia prawne

 1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.

 2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych, zwłaszcza podmiotów zgłaszających udział drużyn w Firmowym Rajdzie Rowerowym oraz partnerów Firmowego Rajdu Rowerowego. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych

5.2. Uwagi, komentarze, reklamacje

 1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: biuro@rajdrowerowy.pl.

 2. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.

 3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  biuro@rajdrowerowy.pl;
  – listownie na adres: Compani Sp. z o.o., ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław

 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

5.3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych, również przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach ich konta. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

 4. Warunki uczestnictwa w Firmowym Rajdzie Rowerowym, regulujące prawa i obowiązki Firm, Użytkowników i Uczestników w zakresie organizacji i przebiegu Firmowego Rajdu Rowerowego stanowią załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

 5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.

 6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w tym dotyczących Firmowego Rajdu Rowerowego będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.

Cześć! Tu FRRuuu - kto jest po drugiej stronie?

Dołącz do naszej rowerowej społeczności, a dzięki niej, jako pierwszy_a dowiesz się o wszystkiego o kolejnej edycji.