Nominacja do "Eventu roku" w kategorii "Integracja" wg kapituły branży eventowej MP Power Awards

REGULAMIN WYDARZENIA
FIRMOWY RAJD ROWEROWY 2024

SPIS TREŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje
1.2. Opis wydarzenia
1.3. Cele Firmowego Rajdu Rowerowego 2024
1.4. Organizator

2. UCZESTNICTWO
2.1. Warunki uczestnictwa
2.2. Zasady uczestnictwa
2.3. Opłata startowa
2.4. Aplikacja
2.5. Zwroty
2.6. Nagrody
2.7. Dyskwalifikacja

3. PAKIETY
3.1. Starter
3.2. Reklamacje

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Zastrzeżenia
4.2. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje
1.1.1. Firmowy Rajd Rowerowy – to wydarzenie polegające na realizacji zadań przez Uczestników z danej Drużyny w ramach rowerowej gry miejskiej, realizowanej 7.09.2024 r. we Wrocławiu, 14.09.2024 r. w Warszawie i Trójmieście, oraz 21.09.2024 r. w Poznaniu i Krakowie na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie;
1.1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
1.1.3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://www.rajdrowerowy.pl/;
1.1.4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2024” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://rajdrowerowy.pl/;
1.1.5. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia Drużyn uczestniczących w Firmowym Rajdzie Rowerowym;
1.1.6. Organizator – oznacza Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083.
1.1.7. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako Uczestnik Firmowego Rajdu Rowerowego przez Firmę, która potwierdziła udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym i zaakceptowała Regulamin Firmowego Rajdu Rowerowego 2024;
1.1.8. Drużyna – oznacza czteroosobową drużynę zgłoszoną przez Użytkownika w imieniu Firmy, składającą się z 4 Uczestników;
1.1.9. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną przygotowaną przez profesjonalnego operatora wykorzystaną do realizacji Firmowego Rajdu Rowerowego;
1.1.10. Pakiet startowy – oznacza zakupiony pakiet Starter, umożliwiający Drużynie udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym;

1.2. Opis wydarzenia
1.2.1. Firmowy Rajd Rowerowy obejmuje rowerową grę miejską, która odbędzie się w dniach 7.09.2024 r. we Wrocławiu, 14.09.2024 r. w Warszawie i Trójmieście, oraz 21.09.2024 r. w Poznaniu i Krakowie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.2.2. Drużyny zdobywają punkty poprzez prawidłowe wykonanie zadań w dedykowanej Firmowemu Rajdowi Rowerowemu grze miejskiej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej przygotowanej przez profesjonalnego operatora, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie.
1.2.3. Firmowy Rajd Rowerowy nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).

1.3. Cele Firmowego Rajdu Rowerowego 2024
1.3.1. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród pracowników i mieszkańców miast, poprzez jazdę na rowerze;
1.3.2. Bezpieczna integracja zespołów pracowników;
1.3.3. Promowanie ekologicznego stylu życia.

1.4. Organizator
Organizatorem Firmowego Rajdu Rowerowego jest Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083.
2. UCZESTNICTWO
2.1. Warunki uczestnictwa
2.1.1. W Firmowym Rajdzie Rowerowym biorą udział Drużyny składające się z 4 Uczestników zgłoszonych w imieniu Firmy, na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu. Z jednej Firmy może zgłosić się dowolna liczba Drużyn.
2.1.2. Warunkami udziału Uczestnika w Firmowym Rajdzie Rowerowym są:
– rejestracja Uczestnika ramach Drużyny zgłoszonej przez Firmę w Serwisie;
– akceptacja treści Regulaminu oraz zasad obowiązujących przy Firmowym Rajdzie Rowerowym w ramach Aplikacji i złożenie w ramach Aplikacji odpowiednich oświadczeń, o których mowa w ust. 2.1.5 poniżej;
– dokonanie opłaty za pakiet Starter przez Firmę;
– odbiór pakietu startowego w dniu wydarzenia, w tym dostępu do aplikacji mobilnej.
2.1.3. Po zakończeniu rejestracji każdy członek Drużyny będzie mieć możliwości edytowania swoich danych rejestracyjnych wyłącznie po nawiązaniu kontaktu z Organizatorem na zasadach określonych w Serwisie.
2.1.4. Prawo do udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym przysługuje określonej osobie i nie może być przenoszone, z wyłączeniem zmian dokonanych przez osobę działającą w imieniu Firmy w ramach Serwisu.
2.1.5. Uczestnik uruchamiając Aplikacje, akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu Firmowego Rajdu Rowerowego dnia 7.09.2024 r., 14.09.2024 r lub 21.09.2024 r., oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym i startuje na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Organizator nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawdziwości powyższego oświadczenia ani nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Uczestnik oświadcza ponadto, że nie znajduje się w sytuacji, w której jego udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym stwarza ryzyko dla Uczestnika lub innych osób lub stanowi naruszenie przepisów prawa, w tym związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Organizator rekomenduje odbycie wizyty lekarskiej przed Firmowym Rajdem Rowerowym w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w wydarzeniu, a także przegląd roweru, z którego Uczestnik korzysta w ramach udziału w grze.
2.1.6. Każdy Uczestnik, dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa, ma obowiązek posiadania kasku rowerowego podczas przebiegu całej gry Firmowego Rajdu Rowerowego. Kask powinien mieć sztywną konstrukcję i być prawidłowo zapięty. Uczestnik w trakcie Firmowego Rajdu Rowerowego zobowiązany jest do korzystanie wyłącznie ze sprzętu, który posiada wymagane prawem obowiązkowe wyposażenie oraz którego stan techniczny pozwala na bezpieczne użytkowanie i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników Firmowego Rajdu Rowerowego oraz ruchu drogowego. W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
2.1.7. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu Firmowego Rajdu Rowerowego dnia 7.09.2024 r., 14.09.2024 r lub 21.09.2024 r. akceptuję zgodę na utrwalanie i publikowanie jego wizerunku , obejmuje ona jego publikację w materiałach oraz na kanałach informacyjnych (w tym mediach społecznościowych Firmowego Rajdu Rowerowego oraz Organizatora) i promocyjnych, w tym również w filmie promocyjnym oraz w Serwisie, w związku z udziałem w Firmowym Rajdzie Rowerowym.

2.2. ZASADY UCZESTNICTWA
2.2.1. Drużyna otrzyma informację o godzinie i miejscu startu, a także instrukcje dotyczące przebycia trasy najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Gra dla każdej z drużyn rozpocznie się pomiędzy 8:00 a 13:30.
2.2.2. Organizator dopuszcza możliwość pokonania gry na urządzeniu innym niż rower. Uczestnik ma możliwość udziału na urządzeniu elektrycznym lub innym sprzęcie sportowo‑rekreacyjnym (napędzanym siłą mięśni), przeznaczonym do poruszania się osoby w pozycji stojącej, który według odpowiednich przepisów może poruszać się po ścieżkach rowerowych (np. hulajnoga elektryczna).
2.2.3. Czasy osiągnięte przez Drużynę nie są uwzględniane do punktacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia czasu w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez różne Drużyny.
2.2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty Firmowego Rajdu Rowerowego lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np.: złe warunki atmosferyczne, stan zagrożenia epidemicznego. Uczestnik nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej lub innych kosztów. W przypadku zaistnienia wyżej opisanych, Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym w innym, wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2.2.5. Warunkiem uwzględnienia Drużyny w klasyfikacji drużynowej jest ukończenie gry przez wszystkich członków Drużyny i pokonanie wszystkich stacji na trasie.
2.2.6. Tylko te Drużyny, które składają się z 4 różnych Uczestników mogą zostać zakwalifikowane do klasyfikacji drużynowej. W przypadku rezygnacji jednego z członków Drużyny, dozwolone jest zastępstwo lub wykonywanie zadań za osobę nieobecną przez innego z członków Drużyny. Wszelkie zmiany należy zgłaszać Organizatorowi na adres mailowy: biuro@rajdrowerowy.pl.
2.2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych zasad uczestnictwa i klasyfikacji.
2.2.8. Organizator wykupuje ubezpieczenie NNW Uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia tych zawodników, których dane takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia są prawidłowe i wypełnione.
2.2.9. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika, które ten ma przy sobie podczas Firmowego Rajdu Rowerowego.
2.2.10. Zabrania się, aby Uczestnik podczas Firmowego Rajdu Rowerowego był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub niszczył stacje i ich oznakowania.

2.3. Opłata startowa
2.3.1. Zgłoszenie Drużyny podlega jednorazowej opłacie startowej. Opłaty za udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym są takie same w każdej lokalizacji i wynoszą odpowiednio:
– Starter EARLY 1116 zł netto/Drużyna do 30 kwietnia 2024lub wyczerpania zapasów;
– Starter REGULAR 1196 zł netto/Drużyna od 1 maja 2024 do 31 lipca 2024 lub wyczerpania zapasów;
– Starter LAST 1396 zł netto/Drużyna od 1 sierpnia 2024 do dnia 06.09.2024 r. dla Wrocławia, dnia 13.09.2024 r. dla Warszawy i Trójmiasta oraz do dnia 20.09.2024 r. dla Poznania i Krakowa lub do wyczerpania zapasów;
2.3.2. Opłatę startową należy uiścić na rachunek bankowy Administratora podany na fakturze. Termin płatności to 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku faktury niestandardowej termin płatności jest zależny od ustaleń pomiędzy Administratorem i Firmą.
2.3.3. Administrator będzie akceptował wyłącznie wpłaty w formie przelewu bankowego.
2.3.4. Użytkownik wyraża w imieniu Firmy zgodę na otrzymanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Administrator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.
2.3.5. W wypadku, gdy faktura nie zostanie doręczona na wskazany adres mailowy w ciągu 72 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Administratorem.
2.3.6. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej Firmy. W ramach Firmy Użytkownik może zamienić Uczestników w ramach poszczególnych Drużyn oraz zmienić nazwę Drużyny najpóźniej do 6.09.2024 r. we Wrocławiu, 13.09.2024 r. w Warszawie i Trójmieście, oraz 20.09.2024 r. w Poznaniu i Krakowie
2.3.7. Starter przekazywany będzie zarówno drogą mailową na adres wskazany w formularzu na koncie Użytkownika, jak i stacjonarnie, w dniu wydarzenia. O sposobie wysyłki decyduje Organizator i wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące startu wydarzenia Użytkownik otrzyma drogą mailową najpóźniej na 2 tygodnie przed wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia Pakietu.
2.3.8. W przypadku zmiany daty lub miejsca Firmowego Rajdu Rowerowego, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od Administratora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych opadów, burzy, gradobicia lub działania innych warunków atmosferycznych albo stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w związku z przyjętymi ograniczeniami w poruszaniu się, organizacji wydarzeń lub zaleceniami w zakresie ochrony zdrowia, Uczestnik ani Firma nie może żądać od Administratora zwrotu opłaty startowej lub jakichkolwiek innych kosztów. Administrator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział w Firmowym Rajdzie Rowerowym w innym, wyznaczonym przez Administrator terminie.

2.4. Zwroty
2.4.1. Firma ma prawo zrezygnować z udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym Firma złożyła zamówienie, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni roboczych przed datą wydarzenia, na który dokonano zapisu. Firmie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.
2.4.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora – Compani sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079, NIP 8943047901, REGON 022222083 o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@rajdrowerowy.pl, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
2.4.3. Zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek, z którego został dokonany zakup.
2.4.4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Firmy. Firma nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

2.5. APLIKACJA
2.5.1. Konieczne jest, aby każda Drużyna w trakcie Firmowego Rajdu Rowerowego posiadała minimum jeden, w pełni naładowany smartfon z aktualną wersją Aplikacji, której, o ile Aplikacja nie umożliwia korzystania w trybie online, pobranie i zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w Firmowym Rajdzie Rowerowym. Każdy członek Drużyny będzie miał dostęp do informacji dotyczących konieczności pobrania i uruchomienia Aplikacji minimum na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.
2.5.2. Konieczne jest, aby każdy Kapitan drużyny przed startem Firmowego Rajdu Rowerowego miał prawidłowo skonfigurowany smartfon. Instrukcja jak prawidłowo skonfigurować smartfon będzie dostępna na stronie wydarzenia https://www.rajdrowerowy.pl/.
2.5.3. Każda Drużyna we własnym zakresie rozpoczyna grę w Aplikacji, monitoruje jej przebieg oraz pokonywane stacje na trasie. Po wykonanej grze odpowiednio musi ją zakończyć według instrukcji podanej w Aplikacji.
2.5.4. Każda Drużyna zobowiązana jest pokonać dystans gry korzystając z dróg rowerowych, znajdujących się pomiędzy punktami na trasie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, Drużyna zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy stacjami.
2.5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak zaliczonej stacji bądź przerwanie gry Firmowego Rajdu Rowerowego, które będą spowodowane błędami technicznymi smartfonu Uczestnika.
2.5.6. W razie problemów każdy Uczestnik w dniu Firmowego Rajdu Rowerowego może skontaktować się z supportem Aplikacji lub zgłosić problem na: biuro@rajdrowerowy.pl.
2.5.7. Organizator opublikuje wyniki najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Firmowego Rajdu Rowerowego na stronie: www.rajdrowerowy.pl oraz na kanałach Social Media wydarzenia.
2.5.8. Problemy oraz reklamacje związane z obsługą Aplikacji, wyników oraz innych sytuacji losowych (nawiązujących do obszaru Aplikacji) należy zgłaszać w dniu wydarzenia na terenie gry tj. 7.09.2024 r. we Wrocławiu, 14.09.2024 r. w Warszawie i Trójmieście, oraz 21.09.2024 r. w Poznaniu i Krakowie .

2.6. NAGRODY
2.6.1. Firmowy Rajd Rowerowy ma wymiar rekreacyjno-rozrywkowy. Przewidziane zostały nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych Drużyn każdego dnia wydarzenia, które uzyskały największą liczbę punktów w trakcie trwania całej gry.
2.6.2. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych nagród i kategorii.
2.6.3. Rezultaty będące podstawą przyznania Nagród będą ustalane wyłącznie w oparciu o dane zapisane i dostępne za pośrednictwem Aplikacji. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe działanie Aplikacji uzależnione jest od wielu czynników, w tym sposobu działania urządzenia Uczestnika, kompatybilności Aplikacji z tym urządzeniem, a Organizator nie ma wpływu na te czynniki i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
2.6.4. Nagrody będą przyznane zgodnie z posiadaną przez Organizatora wiedzą i oficjalną punktacją wyników gry.
2.6.5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane na wskazane przez zwycięskie drużyny adresy. Nagrody finansowe zostaną przekazane w formie przelewu bankowego.
2.6.6. W celu uzyskania danych niezbędnych do przekazania nagród Organizatorzy będą kontaktowali się ze zwycięzcami drogą mailową.

2.7. DYSKWALIFIKACJA
2.7.1. W dowolnym momencie podczas Firmowego Rajdu Rowerowego Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zdyskwalifikowania i wykluczenia każdego Uczestnika który nie przestrzega Regulaminu, narusza przepisy prawa lub zakłóca przebieg Firmowego Rajdu Rowerowego, jego/jej zachowanie może spowodować lub powoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi, straty majątkowe lub utratę reputacji Organizatora; podaje nieprawdziwe informacje w formularzu rejestracyjnym, korzysta na trasie z pomocy osoby nie biorącej udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym, a także z powodów medycznych.
2.7.2. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, którego Drużynie przysługuje nagroda, nagroda przepada i może zostać przekazana w formie darowizny lub przyznana innej Drużynie. Uczestnicy zdyskwalifikowani wraz ze swoja Drużyną nie zostaną uwzględnieni w oficjalnych wynikach.

3. . PAKIETY

3.1. Starter
3.1.1. Pakiety będą dostępne do 6.09.2024 r. we Wrocławiu, 13.09.2024 r. w Warszawie i Trójmieście, oraz 20.09.2024 r. w Poznaniu i Krakowie po tym terminie nie ma możliwości wykupienia FRRuuu Starter, o ile dostępny limit nie zostanie wyczerpany we wcześniejszym terminie.
3.1.2. Starter umożliwia dostęp do aplikacji dla Drużyny, z wykorzystaniem której w dniach 7.09.2024 r. we Wrocławiu, 14.09.2024 r. w Warszawie i Trójmieście, oraz 21.09.2024 r. w Poznaniu i Krakowie odbędzie się Firmowy Rajd Rowerowy.

3.2. Reklamacje
3.2.1. Reklamacje związane z Starter lub dodatkowymi produktami należy zgłosić do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Pakietu.
3.2.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
3.2.3. Reklamację należy zgłaszać poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@rajdrowerowy.pl oraz uzupełnienie otrzymanego tą drogą komunikacji formularza.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. ZASTRZEŻENIA
4.1.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach Firmowego Rajdu Rowerowego nie zapewnia wydzielonej trasy lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na potrzeby jego realizacji, w tym punktów żywieniowych, opieki medycznej, jedzenia i picia, oznaczenia startu i mety, itp. Zobowiązania Organizatora ograniczone są do przekazania pakietów startowych w ramach wybranego wariantu zgłoszenia oraz zapewnienia udostępnienia Aplikacji.
4.1.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z wykorzystaniem Aplikacji, będącej na potrzeby Firmowego Rajdu Rowerowego jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że każde trasy pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie trudności ich pokonania i możliwych do zdobycia punktów, a na osiągane wyniki może mieć również wpływ czas startu i zakończenia gry czy warunki atmosferyczne w poszczególnych lokalizacjach.
4.1.3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu Aplikacji, niezależnie od ich przyczyn.

4.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.2.1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Firmowego Rajdu Rowerowego. Potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
4.2.2. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu Firmowego Rajdu Rowerowego w każdym czasie, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając zmienioną treść w Serwisie. Zmiana taka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w powyższy sposób. W przypadku braku akceptacji zmian Uczestnik nie będzie uprawniony do udziału w Firmowym Rajdzie Rowerowym.